Algemeene voorwaarden

Algemeene Voorwaarden

Op aankopen in de Webshop van Men At Wool zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Versie: 1.0 - 1 februari 2022

Definities

Men At Wool: Men At Wool is een eenmanszaak van Gregor Falkenhagen, gevestigd in Utrecht, Kardemomweg 25, 3541RJ Utrecht, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 449682183B01, BTW identificatie NL002485479B29. Zie voor uitgebreide adresgegevens https://menatwool.eu/contact/

Afnemer: Onder ‘afnemer’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Men At Wool en/of een order plaatst bij Men At Wool.
Voorwaarden: Onder voorwaarden worden verstaan onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van Men At Wool en maken deel uit van de tussen Men At Wool en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Men At Wool. Deze versie is te lezen op onze website.

1.3 Men At Wool is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Indien de afnemer zich niet kan verenigen met de wijzigingen, dient hij dit schriftelijk binnen veertien dagen na invoering van de wijzigingen aan Men At Wool te melden. Bij gebreke daarvan gelden de gewijzigde voorwaarden.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2: Totstandkomen / ontbinding overeenkomst

2.1 De door Men At Wool aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zo veel mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Tevens worden alle aangeboden goederen en/of diensten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen. De prijzen worden normaal gesproken inclusief BTW vermeld. Voor niet-particuliere afnemers kunnen prijzen worden vermeld exclusief BTW.

2.2 Indien er sprake is van een tijdelijke geldigheidsduur van de aangeboden goederen en/of diensten c.q. de prijs waartegen de goederen en/of diensten worden aangeboden, wordt deze beperking door Men At Wool duidelijk vermeld.

2.3 Aan de aangeboden goederen en/of diensten is uitsluitend voor particuliere afnemers de wettelijke zichttermijn verbonden van veertien dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen en/of diensten door de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten worden altijd duidelijk in het aanbod vermeld.

Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, behoudens de kosten en het risico van retourzending, de goederen te retourneren. Eventueel reeds door de afnemer voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen veertien dagen nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingrecht, aan de afnemer worden terugbetaald. Wanneer afnemer de geleverde goederen na afloop van genoemde wettelijke zichttermijn van veertien dagen niet heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.

Afnemer dient duidelijk mee te delen dat een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld door het ingevulde herroepingsformulier mee te sturen met de retourzending van de goederen. Dit formulier wordt door Men At Wool meegestuurd met alle bestellingen en het kan ook gedownload worden van de website.

Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd. Men At Wool is gerechtigd om kosten in rekening te brengen of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen indien het product is beschadigd of als door gebruik van het product de verkoopbaarheid is verminderd of teniet gedaan.

2.4 Men At Wool kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod via de webshop van Men At Wool, dan wel per e-mail, schriftelijk of telefonisch en het voldoen aan de daarbij eventueel gestelde voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering en levering

3.1 Men At Wool zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of aangevraagde diensten.

3.2 Men At Wool zal zich ervoor inspannen dat de goederen en/of diensten, behoudens de door de fabrikanten doorgevoerde wijzigingen in de samenstelling en/of assortiment van de aangeboden goederen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.3 Als plaats van levering geldt het adres van de afnemer dat het laatst aan Men At Wool is kenbaar gemaakt. Per zending kan door de afnemer slecht één afleveradres worden opgegeven.

3.4 Men At Wool streeft ernaar de goederen te verzenden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling, mits de goederen voorradig zijn. Hierbij dient in acht te worden genomen dat niet alleen de bestelling is geplaatst maar ook (aan)betaling heeft plaatsgevonden (art. 4 lid 1). Incidenteel en in periodes van vakanties kan een langere levertijd voorkomen. Men At Wool zal in voorkomende gevallen zo veel mogelijk proberen dit tijdig op de website aan te kondigen.

3.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering aan de afnemer bij Men At Wool.

3.6 Bij bestelling van producten kunnen eventuele extra verzend- en/of behandelingskosten in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze kosten worden expliciet aan klant vermeld bij het doen van een bestelling.

Artikel 4: Betalingscondities en toepasselijke aanvullende voorwaarden

4.1 De afnemer is, tenzij anders is overeengekomen, verplicht het verschuldigde, volledige bedrag inclusief verzendkosten of een aanbetaling van tenminste 50% van dit bedrag, te voldoen vóór levering van de goederen. Met niet-particuliere afnemers kunnen andere betalingscondities overeengekomen worden. Pas nadat aan de betalingscondities is voldaan, wordt een bestelling in behandeling genomen en worden goederen geleverd. Een niet volledige levering, of niet tijdige levering, verplicht Men At Wool niet tot terugbetaling van het vooruitbetaalde, mits duidelijke nieuwe leveringsafspraken worden gemaakt.

4.2 Men At Wool vermeldt de algemene voorwaarden op haar website. De afnemer verklaart zich akkoord door door het verzenden van de bestelling.

4.3 Met betrekking tot het herroepingsrecht zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.menatwool.eu/herroepingsrecht/.

4.4 Met betrekking tot workshops en cursussen zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zoals vermeld aan het einde van deze pagina.

Artikel 5: Reclames en eigendomsvoorbehoud

5.1 De afnemer dient terstond bij aflevering de goederen te controleren op eventuele tekorten of zichtbare gebreken en/of beschadigingen. De afnemer dient eventuele schade direct te melden bij de bezorger.

5.2 Alle door Men At Wool geleverde goederen blijven eigendom van Men At Wool tot aan het moment van betaling door de afnemer van al hetgeen afnemer met inbegrip van rente en kosten aan Men At Wool is verschuldigd ter zake de geleverde goederen. Het is afnemer verboden te beschikken over de goederen die, krachtens het eigendomsvoorbehoud, eigendom van Men At Wool zijn.

5.3 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel uit handelingen van de afnemer anderszins blijkt dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens Men At Wool niet kan of zal voldoen, is de afnemer verplicht de aan Men At Wool op grond van het vorige lid toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek aan Men At Wool terug te geven.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen waarmee eventuele schade aan de goederen zo veel mogelijk wordt beperkt.

6.2 Indien Men At Wool aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Men At Wool beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 De aansprakelijkheid van Men At Wool is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.4 Men At Wool is nimmer aansprakelijk jegens afnemer of derden voor indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Men At Wool.

6.5 Onder de in art. 6.4 genoemde indirecte en/of gevolgschade valt nadrukkelijk ook eventuele schade als gevolg van het verkeerd gebruik van producten.

Artikel 7: Privacy

7.1 De persoonsgegevens, en indien van toepassing de bedrijfs/organisatiegegevens, van de afnemer worden opgenomen in het klantenbestand van Men At Wool. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Men At Wool draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie over de afnemer vertrouwelijk wordt behandeld.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties, worden door Men At Wool nauwkeurig nageleefd. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met de gegevens van de afnemers om te gaan. Men At Wool verstrekt nooit gegevens aan derden. Zie de uitgebreide privacyverklaring.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Men At Wool partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

8.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvullende voorwaarden workshops

Op deze pagina vind je informatie die van belang is als je inschrijft voor een workshop of cursus bij Men At Wool. Naast de algemene leveringsvoorwaarden zijn dan ook de volgende specifieke punten van toepassing:

Inschrijven

Zodra je hebt ingeschreven via de webwinkel, ontvang je een automatische bevestiging. Dat is nog geen definitieve bevestiging. Die ontvang je later, als zeker is dat de workshop doorgaat.

Een workshop of cursus gaat door als het benodigde minimum aantal deelnemers is bereikt. Dit aantal kan per workshop of cursus verschillen. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor aanvang van de workshop of cursus, bericht dat het minimum aantal is bereikt en de workshop of cursus doorgaat, of dat er onvoldoende deelnemers zijn en de workshop of cursus daarom wordt geannuleerd.

Aanmeldingen worden verwerkt en toegekend in volgorde van binnenkomst.

Als je met meerdere mensen wilt inschrijven, vermeld dan ook de namen en e-mail adressen van deze deelnemers bij de opmerkingen bij je bestelling.

Te allen tijde geldt: je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling. Dan is jouw plaats in de workshop gereserveerd.

Het definitief maken van je reservering wordt versneld en vereenvoudigd door direct met iDeal, of Paypal te betalen bij het inschrijven in de webwinkel van Men At Wool.

Als er te weinig inschrijvingen zijn, of als het maximum aantal deelnemers reeds is bereikt op het moment dat je inschrijft, of als de workshop om een andere reden geen doorgang kan vinden, storten we het eventueel reeds betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk terug op je rekening.

Annulering

Ben je verhinderd? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. In geval van een afmelding kunnen we kosten in rekening brengen, namelijk € 15,00 per halve dag workshop.

Als je korter dan twee weken van tevoren afmeldt, kunnen we besluiten het volledige cursusgeld in rekening te brengen als er niet tijdig een vervangende deelnemer is. Je mag natuurlijk altijd zelf een vervanger in jouw plaats sturen.

Wat is inbegrepen bij de prijs?

Op de pagina over de workshop waarvoor je inschrijft, staat vermeld wat is inbegrepen bij de prijs. In ieder geval zijn koffie en/of thee en iets lekkers daarbij altijd inbegrepen. Bij workshops van een hele dag is ook een gezamenlijke lunch inbegrepen. We proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met je wensen, zoals een speciaal dieet, maar houd er rekening mee, dat dit niet altijd mogelijk is.

Bij vrijwel alle workshops zijn voldoende materialen inbegrepen om de techniek van de betreffende workshop te leren en een (proef)werkstuk te maken. Soms stellen we aan dat werkstuk een maximale grootte of gewicht, ook om te voorkomen dat je er te lang mee bezig bent. Maak je meer of grotere werkstukken, dan brengen we het daarvoor gebruikte extra materiaal apart in rekening. Indien de materialen niet zijn inbegrepen bij de prijs, staat dat vermeld.

Materialen die niet zijn inbegrepen bij de cursusprijs kan je zelf meenemen of je kunt deze aanschaffen bij Men At Wool tijdens de workshop. Als je zelf materialen moet meenemen, ontvang je vooraf een lijstje van benodigdheden.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op. Telefonisch op 06-43234855 of mail Men At Wool.

Versie 1.0 – 3 april 2020

 

Reacties zijn gesloten.